Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden door Ellen Spoor.

 

Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met:

 • Ellen Spoor: Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Ellen Spoor, die de (huwelijks)ceremonie uitvoert.
 • Klant: Iedere natuurlijke persoon die een overeenkomst met Ellen Spoor heeft gesloten.
 • Overeenkomst: Elke aanbieding van Ellen Spoor, die geaccepteerd is door de klant.
 • Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging door de klant inclusief de aanbetaling.

 

(Aan)betaling

Na aanbetaling van 25% van het overeengekomen tarief staat de afgesproken datum vast voor de ceremonie. Ellen Spoor houdt in de agenda deze hele dag gereserveerd voor de klant. Als de klant besluit om toch niet te trouwen, of niet op de afgesproken datum of niet door Ellen Spoor, vervalt de 25% aanbetaling. Deze wordt niet geretourneerd aan de klant.

De overige 75% dient uiterlijk 4 weken voor de afgesproken datum van de ceremonie voldaan te zijn op het vermelde bankrekeningnummer.

Klant is aansprakelijk voor alle eventuele (buiten)gerechtelijke kosten die het gevolg zijn van niet (tijdige) betaling van het verschuldigde en afgesproken tarief aan Ellen Spoor.

 

Ziekte of calamiteiten

Ellen Spoor zet zich tot het uiterste in om de gemaakte afspraken op tijd na te komen. De klant kan echter geen nakoming/schadevergoeding eisen in de volgende situaties:

 1. Bij ziekte van Ellen Spoor
 2. Bij ernstige ziekte of overlijden van familie van Ellen Spoor
 3. Bij overmacht situaties zoals stakingen, files en omleidingen

In deze en vergelijkbare situaties zoekt Ellen Spoor met uiterste zorgvuldigheid samen met de klant naar passende vervanging.  

 

Aansprakelijkheid

Ellen Spoor is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of derden, als gevolg van de door Ellen Spoor uitgevoerde opdracht, tenzij er sprake is van schuld of opzet van Ellen Spoor.

De door Ellen Spoor te betalen schadevergoeding aan de klant, als gevolg van eventuele schuld of opzet, is nooit hoger dan het afgesproken tarief in de overeenkomst tussen de klant en Ellen Spoor. Ellen Spoor is alleen aansprakelijk voor directe schade en is nooit aansprakelijk voor winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade aan derden.

 

Annulering

Als de klant de opdracht aan Ellen Spoor annuleert, brengt Ellen Spoor de volgende kosten in rekening. Bij annulering tot:

 • 90 dagen tot de datum van de ceremonie: 60% van het totaalbedrag
 • 60 dagen tot de datum van de ceremonie: 80% van het totaalbedrag
 • 30 dagen tot de datum van de ceremonie: 100% van het totaalbedrag

 

Verplaatsing

Een verplaatsing is in principe een annulering. Klant en Ellen Spoor overleggen over de mogelijkheden voor een nieuwe datum. Een annulering of wijziging is pas definitief nadat de klant hiervan een bevestiging per mail van Ellen Spoor heeft ontvangen.

 

Ontbinding

De overeenkomst tussen klant en Ellen Spoor eindigt onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst in de volgende gevallen:

 • Het overlijden van Ellen Spoor
 • Het verplaatsen van de trouwlocatie naar een locatie die onredelijk veel extra reistijd met zich meebrengt.
 • Als de klant zijn betalingsverplichtingen aan Ellen Spoor niet voldoet.
Play Video